Sunday, August 11, 2013

Portland OR - Day 1

Portland, Oregon, Day 1

July 29, 2013


2013-07-29 Portland-4474
Ice cream licking good


2013-07-29 Portland-4478
Ice cream licking good


2013-07-29 Portland-2367
Dừng chân quán bên đường


2013-07-29 Portland-2368
Bình và chị Hiền


2013-07-29 Portland-4489
Nhan Hiền và Chú Đính


2013-07-29 Portland-4504
Trong Tiệm Hoa Chú Cảnh


2013-07-29 Portland-4506
Chú Cảnh tặng hoa viếng bà


2013-07-29 Portland-4546
Chủ nhà đang nấu phở


2013-07-29 Portland-4560
Hoa Trước Nhà


2013-07-29 Portland-4569
Dinner hosted by Mr and Mrs Phạm Bá Cảnh


2013-07-29 Portland-4574
Dinner hosted by Mr and Mrs Phạm Bá Cảnh


Click Here To See All Photos of "Portland OR - Day 1"

No comments:

Post a Comment