Tuesday, August 20, 2013

Celebrity Solstice Day 2

Kitchen Tour

August 3, 2013


2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5147

Welcome to Celebrity Solstice's Kitchen
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5146

The Chefs at Work
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5152

Bác Thân Đi Theo Kitchen Tour
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5185

Wine, Wine, and Wine
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5189

Food, Food, and Food
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5197

Food Samples
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5214

Nhan Hiền Ngồi Nghỉ Chân
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5217

Bác Thân Thử Món Tráng Miệng
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5212

Bác Biên Thưởng Thức Món Tráng Miệng
2013-08-03 Celebrity Solstice Day 2 Kitchen Tour-5188

Yummy!..Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 2
Kitchen Tour


No comments:

Post a Comment