Saturday, August 17, 2013

Lớp Căn Bản Tai Chi Tổng HợpNgày Mãn Khoá

August 15 - 16, 2013


2013-08-15 CSS Thay Hang Truong - Phu - Nhan Paint

Học Viên Bác Phú, bác Nhan
Chụp với thầy Hằng Trường
2013-08-15 CSS-4140

Các Bác Học Viên Càn Khôn Thập Linh
Chụp Chung Với Thầy
2013-08-15 CSS-4078

Bác Đệ Đang Hướng Dẫn Lớp
2013-08-16 CSS Instructors-4176

Các Bác Huấn Luyện Viên
2013-08-16 CSS-4256

Các Bác Học Viên Càn Khôn Thập Linh
và Các Bác Huấn Luyện Viên
2013-08-16 CSS-4250

Các Bác Học Viên Càn Khôn Thập Linh
và Các Bác Huấn Luyện Viên
2013-08-16 CSS-4240

Các Bác Học Viên Càn Khôn Thập Linh
và Huấn Luyện Viên
2013-08-16 CSS-4238

Các Bác Học Viên Càn Khôn Thập Linh
và Các Bác Huấn Luyện Viên
2013-08-16 CSS-4192

Quây Quần Bên Nhau
2013-08-16 CSS-4194

Bữa Cơm Chay Thân Mật
Videos


Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Thế Càn
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Cóc
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Trâu
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Hạc
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Rồng
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Phượng
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Cọp
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Bướm
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Con Rùa
Click on the Video to play:


Càn Khôn Thập Linh - Thế Khôn
2013-08-15 CSS Thay Hang Truong - Phu - Cay-4144

Học Viên Bác Phú, bác Châu
Chụp với thầy Hằng Trường
No comments:

Post a Comment