Sunday, September 29, 2013

Một Buổi Tập Càn Khôn Thập Linh

Sep 26, 2013


2013-09-26 CK10-4587

Hình Ảnh Toàn Lớp CK10

( Gõ con chuột vào hình trên để xem hình lớn hơn! )Thế "Càn"

Thế "Con Cóc"

Thế "Con Trâu"

Thế "Con Hạc"

Thế "Con Rồng"

Thế "Con Phượng"

Thế "Con Cọp"

Thế "Con Bướm"

Thế "Con Rùa"

Thế "Khôn"
2013-09-26 CK10-4589

Hình Ảnh Toàn Lớp CK10

( Gõ con chuột vào hình trên để xem hình lớn hơn! )


No comments:

Post a Comment