Monday, September 2, 2013

Celebrity Solstice Day 6

At Sea

Food Day & Formal Night

August 7, 2013


Brunch


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6030

Buổi Trưa Trong Nhà Hàng
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6036

"All You Can Handle" Brunch
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6042

Bread Table
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6045

Wine & Soft Drink
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3639

Sushi Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3681

Meat Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3653

Desert Bar
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-3634

Restaurant Packed with Foods and People
2nd Formal Night


2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6102

Table 254
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6149

Table 254
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6107

Waiter Marte Đang Lấy Order
Của 2 Bác Biên & Vinh
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6142

2 Bác San & Thủy Đang... "Diet"
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6117

2 Bác Thân & Bích Liên Đang Order
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6105

Cô Bán Rượu và Bác "Thấy Chưa"
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6134

Assistant Waiter Apolinar
Đang Giúp Gỡ Con Tôm Hùm
2013-08-07 Celebrity Solstice Day 6-6152

Sau Dinner Đi Xem Văn NghệGõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Celebrity Solstice Day 6
At Sea


No comments:

Post a Comment